کارخانه تغلیظ و سرباره کنورتور

احداث کارخانه تغلیظ و سرباره کنورتور

اين پرو‍ژه شامل سه بخش اصلي ، ساخت ديواره سنگ شكن و ساخت ساختمانها ( ساختمان تجهيزات ، ساختمان اداري و ساختمان MCC ) و محوطه سازي مي باشد كه با وجود سرماي زمستان عمليات ساخت و بتن ريزي و ساير فعاليت ها در حال انجام مي باشد .

فعالیت های انجام شده
  • شماره قرارداد : 4/5045/2
  • کارفرما : شرکت مهندسی نیپک
  • مبلغ اولیه قرار داد : 7,000,000,000ریال
  • پیشرفت پروژه : 25%
  • تاریخ شروع : 1387/7/8
  • تاريخ پايان :1388/7/8